اسلام ستیزی؛ فراروایتی تاریخی

در بررسی اسلام ستيزی موضوع محوری این نوشتار نيز تنها نگاه "فرا روایتگرایانه تاریخی" قادر به بررسی دقيق علل و عوامل و به بيانی صحيحتر چرایی این جریان است.

بررسی دقيق جنگهای صليبی از تقابل غرب با تمدن اسلامی حکايت از آن دارد که غرب همزمان با برخاستن از خواب هزار ساله همواره اسلام و مسلمانان را به عنوان دشمن درجه اول خود شناسايی کرده و به انحاء گوناگون به دنبال تقابل با آن است.

 

موج تظاهرات ضد آمریکایی­صهيونيستی جهان اسلام را فراگرفته است. این تيتر اصلی بسياری از رسانه ها در روزهای اخير است. بسياری از کشورهای مسلمان و حتی غيرمسلمان شاهد تظاهرات گسترده در اعتراض به جسارت اخير آمریکایی­اسرائيلی به ساحت پيامبر اکرم (ص) هستند. بی تردید این آخرین اقدام توهين آميز عليه مقدسات اسلامی نخواهد بود همانگونه که نخستين آنها نبوده است. در چرایی گسترش اقدامات توهين آميز عليه اسلام و مسلمين تاکنون و به ویژه در دوران پس از حوادث 11 سپتامبر نظرات مختلفی ازسوی کارشناسان مطرح گردیده است. اگر بخواهيم دسته بندی ای از این تحليلها را ارائه دهيم در مجموع با دو دسته از تحليلها مواجه خواهيم شد.

 

دسته اول با اعتقاد به وجود سناریویی کلان و مشترک٬ اینگونه اقدامات را براساس سناریویی از پيش طراحی شده تبيين می نماید. این نگرش با تاکيد بر وجود دستهای پنهان در عرصه حکمرانی جهانی معتقد است هرگونه اقدامی که در عرصه سياسی چه داخلی و چه خارجی بار و تاثيری داشته باشد بی شک با هماهنگی و برنامه ریزی سازمانهای مخوف حکومت مخفی جهانی صورت می پذیرد.

 

دسته دوم برخلاف نگرش اول اعتقاد چندانی به وجود سناریویی مشترک نداشته و اقدامات سياسی ای مانند اقدامات توهين آميز سالهای اخير بر ساحت مقدس دین مبين اسلام را نه براساس برنامه و طرحی خاص بلکه اساساً بر مبنای تک حوادث اتفاقی و غيربرنامه ریزی شده تبيين می نماید. با دقت بر دو دیدگاه مطرح شده واضح است که هر دو نگرش رگه هایی از افراط را در دل خود دارند. برای یافتن پاسخی مستدل به چرایی مطرح شده نگاهی تاریخی٬ قانونمند و به عبارت بهتر یافتن فراروایتی تاریخی لازم و ضروری می نمایاند.

 

در فلسفه علوم اجتماعی در پرداختن و بررسی پدیده های اجتماعی درمجموع دو نگرش قانونيت باوری و تاریخيت باوری حاکم است. نگرش قانونيت باوری با تاکيد بر استفاده از روشهای علمی٬ منطقی و به عبارت گویاتر پوزیتيویستی که در جریان معمول علوم طبيعی رایج است بر آنست تا با استفاده از چنين روشی به بررسی و تحليل پدیده های اجتماعی بپردازد.

 

این نگرش رویکردی کاملاً مکانيکی به جامعه داشته و قصد٬ نيت و به معنای عمل کارگزاران وقعی ننهاده است.

 

نگرش تاریخيت باوری در مقابل رویکرد قانونيت باوری با تاکيد بر خاص بودن هر پدیده اجتماعی اساساً هرگونه کلی گویی و فراروایت را نامطلوب دانسته و معتقد است عرصه علوم اجتماعی در تقابلی آشکار با علوم طبيعی قرار دارد لهذا روش بررسی و مطالعه آن نيز باید کاملاً متفاوت و منطبق با پدیده های اجتماعی و اقتضائات موجود در آن باشد. بر این اساس در این رویکرد نگرشهای هرمنوتيکی و تفسيری حرف اول و آخر را می زند.

 

هر دو نگرش مطروحه با انتقادات فراوانی مواجه شده اند و هر دو به دليل عدم پرداختن جامع به مقولات اجتماعی مجکوم به نقص و کمبود گردیده اند. دانشمندان و فيلسوفان جدید علوم اجتماعی برای حل چنين مشکلی با باور بر اینکه این دو نگرش هردو صحيح است نقایص هرکدام را مطرح کرده اند. عمده انتقادات وارده به این دو رویکرد آنست که این دو تنها از تک دریچه و تک چشم انداز خاص خود به پدیده های اجتماعی می نگرند. نتيجه آنکه؛ این دسته از منتقدین استفاده توامان از دو رویکرد را برای فهم٬ درک مطلوب تر و صحيح تر پدیده های علوم اجتماعی تجویز نموده اند.

 

بر این اساس دانشمندان علوم اجتماعی در شاخه های گوناگونی چون علوم سياسی٬ جامعه شناسی٬ اقتصاد و . . . ٬ با اهميت قائل شدن به خصيصه های تاریخی یک پدیده اجتماعی به جستجوی یک فراروایت کلان نيز می پردازند. با چنين اقدامی علاوه برآنکه خاص بودن پدیده های اجتماعی مورد توجه قرار می گيرد و موضوعات با اهميت و اساسی ای چون قصد٬ نيت٬ انگيزه و . . . لحاظ می گردد به مرور نگاهی کلان و نه هميشه صحيح نيز به عنوان قانونی متفاوت از قانون موجود در حوزه علوم طبيعی دانشمندان و محققين حوزه علوم اجتماعی را مساعدت می نماید.

 

در بررسی اسلام ستيزی موضوع محوری این نوشتار نيز تنها نگاه "فرا روایتگرایانه تاریخی" قادر به بررسی دقيق علل و عوامل و به بيانی صحيحتر چرایی این جریان است. تاریخ به وضوح و با استناد به فکتهای متعدد بر وجود تقابل ذاتی و تاریخی تمدن غرب با تمدن اسلام شهادت می دهد. نقطه اوج تقابل این دو تمدن همزمان با جنگ های چند صد ساله صليبی بروز یافت.

 

جنگ هایی که به استناد روایات مورخين غربی ازسوی غرب و برای ایستادگی در برابر گسترش دین مبين اسلام صورت پذیرفت. این جنگ ها که به زنجيرهای از جنگهای مذهبی گفته میشود به دعوت پاپ توسط شاهان و نجبای اروپایی داوطلب برای بازپسگيری سرزمين های مقدس از دست مسلمانان برافروخته شد.

 

صليبيان از جای جای اروپای غربی در جنگ هایی مجزا بين سالهای 1095 تا 1291 شرکت داشتند. صليبيان در ابتدا با هدف بازپسگيری اورشليم و سرزمينهای مقدس از دست مسلمانان شروع به جنگ کردند و مبارزات آنها در حقيقت پاسخی بود به درخواست رهبران امپراتوری روم شرقی برای جلوگيری از پيشروی ترکان سلجوقی در آناتولی.

 

بررسی دقيق جنگهای صليبی و دیگر نمونه های تاریخی موجود از تقابل غرب با تمدن اسلامی حکایت از آن دارد که غرب همزمان با برخاستن از خواب هزار ساله همواره اسلام و مسلمانان را به عنوان دشمن درجه اول خود شناسایی کرده و به انحاء گوناگون به دنبال تقابل با آن است. بررسی نمونه های مشابه تاریخی در این باب فراروایتی کلان(قاونون) را برملا می سازد: «همزمان با اوجگيری فتوحات مادی و معنوی اسلام و مسلمانان دامنه تجاوز و تعدی غرب بر ممالک٬ مقدسات و هویت اسلامی گسترش می یابد».

 

با این حال این امر به معنای آن نيست که دولتهای غربی دست به برنامه ریزی دقيق و کاملاً مشخصی برای اسلام ستيزی زده اند و اقداماتی چون اقدام توهين آميز اخير قطعا از قبل برنامه ریزی شده است و نيز به این معنا نيست که اینگونه اقدامات بی پشتوانه و حمایت دولتهای غربی صورت می گيرد بلکه اساساً جریانی در طول تاریخ تقابل تمدن غرب با تمدن اسلام شکل گرفته است که هم از راس و هم از بدنه شيپور تقابل با اسلام را نواخته و می نوازد.

 

این جریان هم در دولتها و هم در ملتهای غربی(به ویژه گروه های افراطگرای ضد مسلمان) رخنه کرده است. به عبارتی ساده تر تقابل اسلام با غرب که موج اسلام ستيزی در غرب را منجر شده است نه تنها در بعد دولتها و عرصه سياست بلکه در بعدی فراتر در عرصه تقابلات تمدنی٬ اجتماعی و فرهنگی وجود داشته و دارد و گسترش خودآگاهی فرهنگی در ملل غرب٬ شرق و اسلامی هر روز بيشتر از دیروز بر این تقابل دامن می زند.

 

منبع: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، صالح شاه میرزایی

30 دی 1393
تعداد بازدید:  1602 مرتبه

نظرات کاربران

این مطلب فاقد نظر می باشد.

  • آخرين عناوين

  • پربازديدها

  • آرشيو

بازدید امروز:3302

بازدید دیروز: 3207

بازدید کل: 8151482

حقوق این وبسایت محفوظ بوده و متعلق به مجمع طلاب و فضلای شهرستان تکاب می باشد.