ویژگی هاي مشاور/ حجت الاسلام خدمتی

البته طرف مشورت باید داراي ویژگی هـا و خصوصـیاتی باشـد کـه در منابع و متون غنی اسلامی، به ویژه روایات معصومان:، بـر ایـن مسـئله تأکیـد شـده و ویژگـی هـا و خصوصـیات زیـادي بـراي کسـی کـه طـرف مشـورت قـرار مـی گیـرد، مطـرح شـده اسـت .

صفات و ویژگی هاي مشاوران

 

مشاوره ـ با وجود همه مزایا و اهمیت فراوانی کـه دارد ـ بایـد طبـق اصول و ضوابطی باشد تا جایگاه مناسب خود را در سازمان پیدا کنـد و مدیران را در دستیابی به روش ها و راهکارهاي مناسب یاري کند.

 

مدیران و برنامه ریزان سازمان با رعایت آن اصول و ضوابط، می توانند بهره برداري مناسب و بهینه اي از مشاوره داشته باشـند و بـه بیراهـه نروند.

 

البته طرف مشورت باید داراي ویژگی هـا و خصوصـیاتی باشـد کـه در منابع و متون غنی اسلامی، به ویژه روایات معصومان:، بـر ایـن مسـئله تأکیـد شـده و ویژگـی هـا و خصوصـیات زیـادي بـراي کسـی کـه طـرف مشـورت قـرار مـی گیـرد، مطـرح شـده اسـت . در ادامـه بـه و یژگـیهـا و شرایطی که امیرمؤمنان براي مشاوران مطرح کرده اند، اشاره می کنیم.

 

الف) خداترس بودن:

خداترسی و خوف از عصیان و نافرمانی خداوند متعـال، یکی از فضـا یل اخلاقی و از صفات برجسـته انسـانی اسـت و هـر مسـلمانی بایـد ایـن ویژگی را دارا باشد؛ اما براي کسی که طـرف مشـورت قـرار مـی گیـرد،

 

داشـتن ایـن ویژگـی مهـم، لازم و ضـروري اسـت. امـام صـادق علیه السلام از امیرمؤمنان علی علیه السلام نقل می کنـد کـه آن حضـرت فرمـود : «شاوِر فى اُمورِكَ الَّذينَ يَخشَونَ اللّه  تَرشُد؛ در كارهاى خود با افراد خدا ترس مشورت كن، تا راه درست را بيابى.» 1

 

کسانی که از خدا خوف داشته باشند و خداوند متعـال را همـواره ناظر بر اعمال و رفتار خویش بدانند، سعی می کنند هنگـام مشـاوره، حقیقـــت را بگوینـــد و روش درســـت و راهکـــار مناســـب را بـــه مشورت کننده نشان دهند؛ زیرا می دانند که خداوند متعـال نـاظر بـر اعمال آنهاست و این کـار آنهـا نیـز ـ همچـون سـا یر کارهـا ـ ثبـت می شود و در روز قیامت به حساب آنها رسیدگی می شود.

 

ب) خردمند بودن:

مشورت کردن، به ویـژه مشـورت بـا افـراد خردمنـد، صـاحب نظـر و متخصص، میتوانـد فـرد یا سـازمان را در دسـت یـابی بـه راه هـا ي مطلوبتر و صحیحتر یاري کند. مـولی الموحـد ین حضـرت علی علیه السلام می فرماید: « مَن شاوَرَ ذَوِى العُقولِ استَضاءَ بِاَنوارِ العُقولِ؛ هر كس با عقلا مشورت كند، از نور عقل‏ها بهره مى‏برد. 2

 

نیز می فرماید: « شاوِرْ ذَوِي العُقولِ تَامَنِ الزَّلَلَ و النَّدَمَ؛ با صاحبان خرد مشورت كن تا از لغزش و پشيماني ايمن شوي.» 3

 

ج) با تجربه بودن:

هرچه تجربه انسان بیشتر باشد، توانایی و قدرتش در شناخت مسائل مختلف و ارائه راه حل هاي سنجیده تر براي حل مشـکلات ، بیشـتر و عقیده و نظر او پربارتر و ارزشمندتر خواهد بود.

 

مشورت با اهل تجربه موجب می شـود انسـان در توانمنـدي هـاي آنان شریک شود و از خطاهاي گذشتگان مصون ماند و به راه درست رهنمون شود.

 

آنان که تجربه بیشتري دارند، از آرائی پخته و اندیشه اي مـتقن و قوي برخوردارند؛ بنابراین میتوانند مشاوران خوبی باشند. به همـین جهت حضـرت علـی علیه السلام بـر مشـورت بـا اهـل تجربـه بسـیار تأکیـد فرموده اند. آن حضرت می فرماید: « أفضَل مَن شَاوَرت ذُو التَّجَارب ؛ برترین کسی که با وي مشـورت مـی کنـی، کسـی اسـت کـه دارای تجربه هاي فراوان باشد.» 4

 

د) بخیل نبودن:

امیرمؤمنان حضرت علی علیه السلام در این باره به مالک اشتر می فرماید: «لا تُدخِلن في مَشورتِك بخيلاً يُعدل بك عَن الفَضل و يَعِدُك الفقر؛ 5

 

بخیل را در مشورت خود دخالت مده؛ زیرا تو را از احسان منصرف می کنـد و از تهیدستی و فقر می ترساند.»

 

ه ) ترسو نبودن:

امام علی علیه السلام به مالک اشـتر مـی فرمایـد: «و لا جّبَّاناً يُضَعِّفُك عَنِ الأمور؛ با ترسو مشورت مکن؛ زیـرا در کارهـا روحیـه ات را تضـعیف می کند.» 6

 

و) حریص نبودن:

حضرت علی علیه السلام در ادامه نامه به مالک اشتر میفرماید: «و لا حريصا يزينُ لكَ الشّرةَ بالجور؛ همچنین حریص را بـه مشـورت مگیر کـه حرص را به ناحق در نظرت زینت می دهد.»7

 

ز) دروغ گو نبودن:

امیرمؤمنان علیه السلام میفرماید: «لا تَستَشِرِ الكَذّابَ فَإِنَّهُ كَالسَّرابِ يُقَرِّبُ عَلَيكَ البَعيدَ و يُبَعِّدُ عَلَيكَ القَريبَ؛ ‏با دروغگو مشورت نكن، چون دروغگو، مانند سراب ، دور را در نظرت نزديك نشان مى دهد و نزديك را دور.با فرد دروغگو مشورت نکن؛ 8

 

پی نوشت ها:

١. تصنیف غررالحکم و دررالکلم، ص442.

٢. تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص442

3. غررالحكم و دررالكلم آمدي ج 1، ص 587.

4. تصنیف غررالحکم و دررالکلم، ص442.

5. سید رضی، نهج البلاغه، ص430.

6. همان.

7. همان.

8. تصنیف غررالحکم و دررالکلم، ص442.

98 مدیریت فرهنگی در حج و زیارت

مدیریت فرهنگی؛ ص 95؛ حجت الاسلام دکتر خدمتی

در این زمینه بخوانید:

 

اهمیت برنامه ریزی/ حجت الاسلام خدمتی

 

مدیریت فرهنگی/ حجت الاسلام خدمتی

 

مدیریت، علم یا هنر/ حجت الاسلام خدمتی

 

دورنماى مديريت از نگاه امام على(ع)11/ حجت الاسلام خدمتی

 

17 فروردین 1395
تعداد بازدید:  1416 مرتبه

نظرات کاربران

این مطلب فاقد نظر می باشد.

  • آخرين عناوين

  • پربازديدها

  • آرشيو

بازدید امروز:395

بازدید دیروز: 838

بازدید کل: 7833804

حقوق این وبسایت محفوظ بوده و متعلق به مجمع طلاب و فضلای شهرستان تکاب می باشد.