پيامبر(صلی الله عليه وآله و سلم):هر كس تسبيحات اربعه را بگويد برای هر كدام از آنها يك درخت بهشتی داده می‌شود.بنا بر قولی عمر گفت:پس ما درختان زيادی آنجا داريم؟پيامبر(ص)فرمود: بله ولی به اين شرط كه آتش نزنيد.هر كار ما مثل اين است كه مصالح را می‌دهيم و بنا در آنجا سر جايش می‌گذارد.

سيد محمد حسين در كتاب معاد شناسی : كسی را در خواب می‌بيند كه در آخرت در لذت و نعمت است و در يك كاخ زيبا لذت می‌برد اما هراز گاهی يك مار سياهی پيدا شده و او را می‌گزد و او از شدت اين گزش سياه شده و بيهوش می‌شود. بعد از به هوش آمدن از اومی‌پرسد كه اين قضيه چيست؟ آن فرد جواب می‌دهد اين مار نتيجه يكی از اعمال بد من در دنياست كه اكنون اين چنين آشكارمی‌شود.

وقتی انسان در نماز فكرش به جای ديگر می‌رود ديگر آن قسمت جزونماز محسوب نمی‌شود و دلش آنجا مشغول كار است.

درس اخلاق حاج آقا بنابی